Dit doen we

Presentus is een dagbestedingsproject dat burgers uit Enschede activiteiten aanbiedt om de maatschappelijke deelname (dagbesteding) te vergroten en ondersteuning te bieden bij zelfredzaamheid. Het dagbestedingsproject is iets meer dan 5 jaar geleden ontstaan en heeft de afgelopen jaren bewezen een waardevolle toevoeging te zijn bovenop het bestaande aanbod.

Binnen Presentus gebruiken we werk als middel om mensen te laten deelnemen aan een arbeidsmarkt die voor hen haalbaar is. Hiertoe bieden we onze deelnemers dagelijks de mogelijkheid om hun interesse en kennis te vergroten op het gebied van computers en media met als doel het werk specifiek in te delen voor mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme en rustige werkomgeving. Voor hen biedt Presentus de mogelijkheid om vanuit de visie “meedoen naar vermogen” te participeren.

Door het gevarieerde werkaanbod dat Presentus op locatie te bieden heeft kan er op een snelle en adequate wijze worden voorzien in passende leerwerkplekken/dagbesteding op verschillende niveaus. Het ontwikkelen en vasthouden van arbeidsritme, sociale vaardigheden en dagstructuur zijn essentiële onderdelen om te werken aan de zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Naast het onderdeel werk is het opzetten van een keten van zorg, hulpverlening en wonen een belangrijk kenmerk van Presentus. Het draagt er aan bij dat hulp- en dienstverlenende organisaties nauw samenwerken om de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten. Het doel van Presentus is niet het bedienen van een selecte doelgroep; juist de verscheidenheid van mensen is de kracht van dit mooie dagbestedingsproject.

Samenwerking

Presentus is een dagbestedingsproject waarin Stichting Surplus en InteraktContour hun krachten bundelen. Ook is er een nauwe samenwerking met de RIBW en de gemeente Enschede. Binnen Presentus kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hersenletsel of autisme dagelijks samen aan de slag met allerhande werkzaamheden op het gebied van computers en media.

De samenwerking tussen Stichting Surplus en InteraktContour binnen Presentus verloopt erg succesvol. De deelnemers mengen goed samen en er is sprake van een mooie wisselwerking tussen de verschillende doelgroepen. Daarnaast is het van grote meerwaarde voor beide samenwerkende organisaties dat er binnen dit dagbestedingsproject gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en kunde, daar waar het gaat om de begeleiding van de verschillende doelgroepen.

Stichting Surplus

Stichting Surplus is een vernieuwende, oplossingsgerichte en regionaal werkende werkontwikkelingsorganisatie. Wij brengen op creatieve wijze vraag en aanbod bijeen door inzet van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit vanuit de visie dat iedereen inzetbaar is en/of een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Surplus zorgt voor een mensgerichte begeleiding en een kwalitatief goede dienstverlening. De mens staat centraal bij onze bedrijfsvoering. Bij ons geldt: “iedereen blijft meedoen”. Succes is voor ons als onze medewerkers op hun manier een bijdrage kunnen leveren.

InteraktContour

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders.

Toch is er altijd iets mogelijk. Dáár richt InteraktContour zich op, met gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.