Wie kan verwijzen naar Presentus? (naar Presentus als algemene voorziening van de gemeente Enschede)

Indien er behoefte bestaat aan dagbesteding dan kan contact opgenomen worden met de gemeente. Elke gemeente organiseert toegang tot zorg op zijn eigen manier. Zo zijn in veel gemeenten sociale wijkteams actief.
Vanuit de gemeente Enschede kunnen burgers die in Enschede woonachtig zijn en interesse hebben in een dagbestedingsplek bij Presentus, rechtstreeks worden aangemeld. Omdat Presentus een algemene voorziening is hebben deze deelnemers geen indicatie nodig; zij kunnen direct beginnen.

Naast aanmeldingen vanuit de gemeente Enschede, vinden er ook verwijzingen plaats vanuit de omringende gemeenten en (zorg)instellingen die bekend zijn met ons dagbestedingsproject. In die gevallen dient de aan te melden deelnemer te beschikken over een Wmo-indicatie Ondersteuning Maatschappelijke Deelname (verwijzing door omringende gemeenten) danwel een indicatie voor dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (verwijzing door zorginstellingen). In dit laatste geval werken we door middel van onderaannemerschap.

Hoe kun je verwijzen? (Hoe loopt aanmelding? Is een indicatie nodig?)

Wanneer Presentus een passende dagbestedingslocatie lijkt voor een deelnemer dan kan deze worden aangemeld door middel van ons aanmeldingsformulier. Na het invullen van het aanmeldingsformulier wordt een kennismakingsgesprek gepland met een trajectbegeleider van Presentus. Tijdens dit kennismakingsgesprek vindt er ook een rondleiding plaats op de dagbestedingslocatie zelf. Indien Presentus geschikt lijkt voor de deelnemer dan kan deze direct beginnen!

Presentus heeft inmiddels een goede naam opgebouwd binnen Enschede. Verwijzende instellingen weten dat er bij Presentus gekeken wordt naar de mogelijkheden van een deelnemer en dat een ieder zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen. Op deze manier wordt de meest kwetsbare doelgroep bereikt.

Wil je een deelnemer doorverwijzen naar Presentus? Gebruik dan het <aanmeldingsformulier?> om de deelnemer aan te melden. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op.

Telefonisch contact opnemen kan uiteraard ook via het algemene nummer van Stichting Surplus (053 – 2068200).

Hoe begeleidt Presentus? (Hoe begeleiden we cliënten en hoe koppelen we terug aan verwijzers?)

Uitgangspunt bij Presentus is dat een deelnemer komt om te werken in de breedste zin van het woord, niet omdat een deelnemer in traject zit. Om deze werkwijze goed in te richten heeft Surplus een eigen methodiek genaamd Kettingreactie ontwikkeld.

De methodiek Kettingreactie gaat uit van een persoonlijke benadering van de deelnemer door onze trajectbegeleider. Dit houdt een werkwijze in waarbij deelnemers worden geholpen om beter te functioneren zodat zij met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken en leren, en sociale contacten hebben in een omgeving van eigen keuze. De wensen, de mogelijkheden en het doel van de deelnemers zelf staan hierbij centraal zodat maatwerk geleverd kan worden.

Trajecten binnen Presentus worden halfjaarlijks gemonitord middels de opgestelde trajectplannen. Hierbij wordt de ontwikkeling op de negen leefgebieden (geestelijke/lichamelijke gezondheid, wonen, werk, financiën, verslaving, opleiding, huisvesting, sociale netwerken en politie/justitie) besproken met de deelnemer en indien wenselijk wordt deze doorverwezen. Daarnaast wordt bij het formuleren van de doelen ook ingezet op de groei en ontwikkeling van de deelnemers ten behoeve van het doorstromen naar een vervolgtraject/regulier werk. Aanmeldingen vanuit externe (zorg)instellingen worden teruggekoppeld naar de gemeente, zodat zij ten alle tijden op de hoogte zijn van de voortgang van deelnemers.